E-Service แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์

(ขั้นตอนการใช้บริการ)

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ

แบบฟอร์มนี้เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลห้วยสัก
เพื่อยื่นคำร้องขอซ่อมแซมโครงสร้างด้านพื้นฐาน เช่น (แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์,แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์,แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์,แจ้งซ่อมรางระบายน้ำ ออนไลน์,) ของ เทศบาลตำบลห้วยสัก
สามารถติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขผ่านเว็บไซต์ได้ เมื่อเสร็จสิ้นการซ่อมแซมหรือไม่สามารถซ่อมแซมได้
ระบบคำร้อง แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
ชื่อ-นามสกุล *
หน่วยงาน/องค์กร (ถ้ามี)
เลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
* กรอกเป็นตัวเลขไม่มี "-" ขีดคั่น เช่น 0819876543
ช่องทางติดต่ออื่นๆ (ถ้ามี)
เขตที่พบปัญหา *บริเวณที่พบปัญหา (กรณีแจ้งซ่อมไฟฟ้าให้ระบุหมายเลขเสา) *
ลักษณะของปัญหาที่พบ *


รูปประกอบ (ถ้ามี)
ชนิดไฟล์ JPG, PNG
1.
2.
3.
4.
(กดปุ่ม "ส่งข้อมูล" จากนั้นกดปุ่มยืนยันการส่ง "OK" เพียงครั้งเดียว...แล้วรอสักครู่...)