E-Service ระบบคำร้องทั่วไป

(ขั้นตอนการใช้บริการ)

หลักเกณฑ์การขอใช้บริการ

แบบฟอร์มนี้เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลห้วยสัก
เพื่อยื่นคำร้องขอรับบริการทั่วไปของเทศบาลตำบลห้วยสัก
สามารถติดตามความคืบหน้าของคำร้องผ่านเว็บไซต์ได้
ชื่อ-นามสกุล *
หน่วยงาน/องค์กร (ถ้ามี)
เลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
* กรอกเป็นตัวเลขไม่มี "-" ขีดคั่น เช่น 0819876543
ช่องทางติดต่ออื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทของคำร้อง *


เขตที่ขอรับบริการ*
วัตถุประสงค์ของคำร้อง (ให้ระบุวัตถุประสงค์ และ สถานที่อย่างละเอียด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ) *
 (สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น)

รูปภาพประกอบคำร้อง (ถ้ามี)

ชนิดไฟล์ JPG, PNG